OBCHODNÍ PODMÍNKY

 obchodní společnosti

Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o.

se sídlem Stanová 1998, 415 01, Teplice

identifikační číslo: 05528518

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38337

 

pro prodej zboží na základě telefonické a emailové objednávky a dodání na místo určení a platbu platební bránou (PUSH platba)

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • 1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o., se sídlem Stanová 1998, 415 01, Teplice, identifikační číslo: 05528518, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38337 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím emailových objednávek z obchodu prodávajícího.
  • 1.2.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • 1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • 1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výlučně v českém jazyce.
  • 1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • 2.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • 2.2.   Pro poptání konkrétního zboží a služeb napíše kupující emailovou poptávku a tuto odešle na adresu office@dvorakasyn.cz . Poptávku může zákazník učinit i telefonicky na telefonu 417 539 930 a to ve všední dny mezi 8:00 a 15:30 hodin
  • 2.3.   Prodávající odpoví nejpozději následující pracovní den kupujícímu, zda má zájem realizovat předmět zakázky.
  • 2.4.   Pokud prodávající má zájem realizovat předmět zakázky, odešle kupujícímu cenovou nabídku elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího. Tato cenová nabídka musí obsahovat veškeré ceny související s dodáním zboží a služeb až na místo určení.
  • 2.5.   Pokud kupující má zájem o realizaci zakázky za podmínek stanovených nabídkou prodávajícího zašle kupující objednávku. Objednávka bude odeslána elektronickou poštou na adresu prodávajícího office@dvorakasyn.cz
  • 2.6.   Prodávající potvrdí přijetí objednávky na emailovou adresu kupujícího. Tato zpráva bude obsahovat dodací list zakázky. Tento dodací list bude obsahovat veškeré dohodnuté ceny za zboží, služby a dopravu související s danou zakázkou.
  • 2.7.   Prodávající odešle emailem hypertextový odkaz (link) pro realizaci platby ve výši dohodnuté celkové ceny. Tento link bude vygenerován platební bránou prodávajícího (PUSH platba). V tomto emailu bude obsažena informace, že tyto obchodní podmínky může kupující najít na webových stránkách prodávajícího dvorakasyn.cz
  • 2.8.   Kupující realizuje platbu platební bránou prodávajícího za použití linku PUSH platby.
  • 2.9.   Po přijetí dohodnuté částky na účet prodávajícího, realizuje prodávající zakázku v časech a rozsahu dohodnutých a potvrzených objednávkou kupujícího.
  • 2.10. Prodávající zašle daňový doklad k realizované zakázce elektronickou poštou na adresu kupujícího nejpozději v den plnění zakázky. Daňový doklad je možné doručit kupujícímu i v tištěné podobě spolu s dodanou zakázkou pokud toto bude výslovným přáním kupujícího.
  • 2.11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.
  • 2.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • 2.13. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  • 2.14. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  • 2.15. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • 3.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  • 3.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícíhooffice@dvorakasyn.cz
  • 3.3.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 3.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • 3.4.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 3.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • 3.5.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • 3.6.   V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • 3.7.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • 4.1.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • 4.2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • 4.3.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • 4.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • 4.5.   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • 5.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí dokumentem Informace pro zákazníky, záruční podmínky a reklamační řád, který je uveden na webových stránkách prodávajícího ve složce O nás (www.dvorakasyn.cz)
 4. DALŠÍSDĚLENÍ VŮČI ZÁKAZNÍKŮM
  • 6.1.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • 6.2.   Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresyoffice@dvorakasyn.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  • 6.3.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • 6.4.   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • 6.5.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 7.1.   Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 6. DORUČOVÁNÍ
  • 8.1.   Kupujícímu mohou být doručovány emaily na elektronickou adresu kupujícího.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 9.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • 9.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • 9.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • 9.4.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o., Stanová 1998, 415 01 Teplice, telefon 417 539 930, email: zahradnictvi@dvorakasyn.cz

 

V Teplicích dne 24.11.2020